Algemene voorwaarden

1. De hierna volgende algemene voorwaarden zijn toepasselijk op alle aanbiedingen en overeenkomsten uitgevoerd door Trappenmakerij Wim Van Loon (“Verkoper”) en op de tussen de Verkoper en de klant gesloten overeenkomsten, tenzij de Verkoper uitdrukkelijk en schriftelijk een afwijking ervan heeft aanvaard.

2. Door aan de Verkoper hun bestellingen over te maken verklaren de klanten zich volledig akkoord met deze voorwaarden en zien zij af van enige andere algemene voorwaarden, die bijgevolg niet van toepassing zijn op de aanbieding of verkoop.

3. Behoudens tegengestelde bepalingen zijn de prijsaanbiedingen zonder verbintenis vanwege de Verkoper en zijn de daarbij aangegeven prijzen slechts geldig indien zij binnen de acht dagen door de klant aanvaard worden.

4. De opgegeven leveringstermijnen zijn slechts indicatief en de Verkoper is in geen geval daardoor gebonden. De Verkoper kan in geen geval verantwoordelijk gesteld worden in geval van vertraging. Indien nochtans deze vertraging een termijn van drie maanden te boven gaat mag de klant na aangetekende ingebrekestelling en bij gebrek aan akkoord m.b.t. een aanvullende leveringstermijn, de overeenkomst verbreken en de terugbetaling eisen van de eventuele betaalde voorschotten in hoofdsom zonder uit dien hoofde gerechtigd te zijn tot om het even welke schadevergoeding.

5. De inontvangstneming van de goederen geldt als aanvaarding van de goederen. Klachten m.b.t. zichtbare gebreken zullen alleen dan ontvankelijk zijn, als de grieven op een gedetailleerde wijze worden geformuleerd bij middel van een brief verstuurd binnen de twee dagen na de inontvangstneming. Klachten en/of protest betreffende de facturen dienen eveneens schriftelijk gedaan te worden binnen de drie dagen na ontvangst ervan. Voor verborgen gebreken geldt op straffe van verval een termijn van drie maand na datum van de factuur. Klachten zullen alleen dan ontvankelijk zijn, als de grieven binnen deze termijn op een gedetailleerde wijze worden geformuleerd bij middel van een aangetekende brief aan de Verkoper binnen de 48 uren na de ontdekking van het gebrek.

6. Behoudens uitdrukkelijk geschreven beding, zijn alle facturen betaalbaar te Essen op het ogenblik van de levering. De facturen die niet betaald zijn op de vervaldag dragen van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest gelijk aan 10 % per jaar.

7. Wanneer de koper op de vervaldag de factuur niet, of niet volledig, betaald heeft, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling bij wijze van schadevergoeding een forfaitaire verhoging verschuldigd zijn, gelijk aan vijftien procent (15%) van het nog verschuldigd bedrag. De forfaitaire verhoging zal steeds minimum honderd euro (100,00 €) per factuur bedragen. Het trekken van een wissel of iedere gelijkaardige regeling heeft geen schuldvernieuwing tot gevolg en doet geen afbreuk aan deze verkoopsvoorwaarden. Geen enkele klacht of betwisting machtigt tot opschorting van betalingen.

8. Door niet-betaling van één rekening worden alle andere rekeningen onmiddellijk eisbaar en is de Verkoper gerechtigd iedere niet uitgevoerde verkoop te ontbinden en alle leveringen op te schorten.

9. De goederen worden geleverd af fabriek. Er wordt uitdrukkelijk tussen de partijen overeengekomen dat de goederen eigendom blijven van de Verkoper tot op het ogenblik van de volledige betaling van de prijs. Niettemin draagt de klant het risico van verlies of vernietiging van de waren vanaf de levering. De koper verbindt er zich toe om deze verkoopsvoorwaarden te tonen aan ieder openbaar ambtenaar die op de nog niet volledig betaalde producten ten voordele van derden in beslag zou komen leggen.

10. De aansprakelijkheid van de Verkoper zal in iedere geval worden beperkt tot waarde van de verkochte goederen. De koper zal onze producten gebruiken overeenkomstig de regels van de kunst.

11. In geval van betwisting zijn enkel het Vredegerecht in Antwerpen of de rechtbanken in Antwerpen bevoegd, tenzij de Verkoper verkiest daarvan af te wijken. Het Belgisch recht is uitsluitend van toepassing.